04/16 

2020 m. balandžio 27 d. 11 val. unijos patalpose, esančiose Vytauto g.4-19, Ukmergės m., šaukiamas Ukmergės ūkininkų kredito unijos , buveinės adresas Vytauto g.4-19, 20106 Ukmergė, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:
1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. 2020-2022 metų unijos veiklos plano tvirtinimas
7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g.4-19, 20106 Ukmergė .
Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:
Alvydas Dilys , tel.: (8 340) 63 365, e. paštas: a.dilys@lku.lt
Pastaba: dėl galiojančio karantino susirinkimas nebus organizuojamas gyvai. Darbotvarkėje nurodytais klausimais balsavimas vykdomas paštu. Prašymą balsavimo biuleteniui ir bendrąjį balsavimo biuletenį galima rasti unijos interneto svetainėje adresu: www.ukmergesukininkuunija.lku.lt, skiltyje ,,Naujienos“ arba unijos būstinėje.

VALDYBA