05/04 

  1. 2019 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. 2019 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. 2019 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
  5. Patvirtinta 2019 m. pelno paskirstymo tvarka
  6. Patvirtinta 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  7. Patvirtintas 2020-2022 metų unijos veiklos planas
  8. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  9. Patvirtinta metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams suma.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g.4-19, Ukmergės m .

                                                              UKMERGĖS ŪKININKŲ KREDITO UNIJOS  VALDYBA