Naujienos

Ukmergės ūkininkų kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Ukmergės ūkininkų kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2021-04-23, priimti nutarimai:

1. 2020 m.  valdybos  ataskaita įvertinta teigiamai.

2. 2020 m. vidaus audito tarnybos  ataskaita įvertinta teigiamai.

3. 2020 m.  paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.

4.  Patvirtintas 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

5. Patvirtinta 2020 m. pelno paskirstymo tvarka

6. Patvirtinta 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.

7. Patvirtintas 2021-2023 metų unijos veiklos planas

8. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 9. Patvirtinta 2021 m. metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams  suma.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g.4-19, Ukmergės m .

UKMERGĖS ŪKININKŲ KREDITO UNIJOS  VALDYBA

Atgal