Naujienos

Ukmergės ūkininkų kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

PRANEŠIMAS

Ukmergės ūkininkų kredito unijos  narių dėmesiui!             

Vadovaujantis LR kreditų unijų įstatymu, informuojame apie Ukmergės ūkininkų kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2023-04-21, priimtus nutarimus:

  1. Vidaus audito tarnybos  ataskaita įvertinta teigiamai.
  2.  Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo tvarka .
  5. Patvirtinta 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  6. Patvirtintas 2023-2025 metų kredito unijos veiklos planas
  7. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Patvirtinta 2023 m. metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams suma.
  9. Patvirtinta nauja kredito unijos įstatų redakcija .

        Su  pakartotinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 4-19, Ukmergės m .

UKMERGĖS ŪKININKŲ KREDITO UNIJOS  VALDYBA

Atgal